අහෝ මිනිසුනේ කෝ නුඹ ගාව මිනිස්කම්

එකෙක් මිනිසෙකු වුවත් නැත උගේ මිනිස්කම්
උගේ නම ගෙනියන්න කෙරුවාට හපන්කම්
ජීවිතේ රැකගන්න සතා වැර යොදනකම්
මිනිසුනේ ඇයි සිතට නොආවේ මිනිස්කම්

සතා තිරිසන් වුවත් නොකරන්න වෙනස්කම්
සත්ව මනසට වඩා නුඹෙ මනස උසස්නම්
නම ගන්න තැන ගන්න කෙරුවාට හපන්කම්
අහෝ මිනිසුනේ කෝ නුඹ ගාව මිනිස්කම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *