ගම් අසිරිය

මහ කනදරාවට ගොම්මන් අදුර වැටී
පුන් සද වැව් දියෙන් තම රුව බලන හැටී
නැතිමුත් සිංහයෝ හෝ මේ කැලේ කොටී
වට පිට බලයි මුව රෑනක් එකට ගැටී

හිරු බැස ගිහින් ගොම්මන දැන් අදුර වෙතී
පුන් සද එලිය වැව් දිය රන්වන් කරතී
සේපාලිකා මල් යායට සුවද දෙතී
පළතුරු සොයා වවුලන් රැල ඉගිල යතී

මහ රෑ මැදියමේදී මේ ගම් මැද්දේ
ඉදහිට ඇසෙයි උලමෙකුගේ හූ සද්දේ
හේනේ පැලෙන් පැල් කවි සවනට ලද්දේ
මහ රෑ පවා ගම් අසිරිය මම වින්දේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *