දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

තණ පලසකින් වෙන් වුන සමනල් යායේ
සමනල් වියේ දරුවන් සතුටින් කෙලියේ
දෙවියනි ඔබට මගැරුන දරුවෙක් ආයේ
වැරහැලි කලිසමක් පමණයි ගත වූයේ

මුව පිරි සිනාවෙන් දරුවන් සිටින තැන
ප්‍රීතිය ඉපිල යන කෙලියේ යෙදෙන තැන
එක් දරුවෙකුට දුක් පමණක් උරුම වුන
ප්‍රීතිය සොයා ගත් දෙටුවා සොයනු මැන

සිනහව නොමැති නෙතු කදුලැලි පිරෙද්දී
සිය ගත දවා කුස ගින්දර නැගෙද්දී
කෙලි ලොල් විය පෑලෙන් පැන දුවද්දී
දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

කෙලි ලොල් වියේ වුව සෙල්ලම් උරුම නැතී
කුසතුල නැගෙන ගින්දර නම් නිමක් නැතී
ආශා කළත් මල්වන් සලු පිලිද නැතී
තව දරු පැටවු මිහිතලයේ කොතෙක් ඇතී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *