දහම් දීපයේ

මේ දහම් දීපයේ
බුදුන් වැඩ සිටිනවා
ගමින් ගම දොරින් දොර
දහම් හඩ ඇසෙනවා

නිවන වෙත යන්න මග
සග රුවන දෙසනවා
දම් අසන අපි තාම
සසරේම ඉන්නවා

වදින්නට තෙරුවනට
දහම් මග ඇරෙනවා
උතුම් වූ නිවන් මග
අප තවම සොයනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *