දෙන්න දෙවියනි රැකවලා

විසල් අහසේ වලා
වහින්නට මෙන් සැරසිලා
මුහුදු රළ රලු වෙලා
දියඹ අමුතුයි වෙස් වලා

ගෙදර දොර හිස් වෙලා
හඩයි දූ කුසගිනි වෙලා
දියඹ වෙත ඵල නෙලා
යා යුතුයි දැන් පිට වෙලා

පුංචි සිත රිදවලා
දෙනෙත් කදුලින් පුරවලා
දියඹ වෙත යමි බලා
දෙන්න දෙවියනි රැකවලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *