පියාණනී

පියාණනී

නුඹ මහා කන්දකී

අනෝරා වැස්සටත්

ගිණි ගහන අව්වටත්

මහා හෙණ පහරටත්

නොසෙල්වී මුහුණ දෙන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *