සමා වෙන්න අම්මේ දුක් දුන්නාට

ඇග ලේ කිරට හරවා මට පෙව්වාට
වස විස නැතිව රස ආහර කැව්වාට
පුංචි සංදියේ මල් මෙන් හැදුවාට
අම්මේ සමා දෙනු මත් කුඩු බිව්වාට

සවනට ඔබේ ඔවදන් නොම ගත්තාට
පාප මිතුරු මා නොමගට යැව්වාට
හරි මග නොදැන මා වරදට බැදුනාට
ආසයි එන්න තාමත් ඔබෙ උනුසුමට

බිත්ති හතරකින් රැකවල් ලැබුනාට
ජීවන ගමන් මග අදුරින් වැසුනාට
දරු දුක දැනුනු නෙතු කදුලින් හැඩුවාට
සමා වෙන්න අම්මේ දුක් දුන්නාට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *