සසරේ ගිමන පොලවේ යට ලැබුනද මගෙ තාත්තා

කන්දට වඩා අව් වැසි මැද දුක් උහුලපු තාත්තා
කන්දට ගසා කුළු ගෙඩියෙන් බත සරි කල තාත්තා
ලන්දට වැටී ගව් ගානක් දුර ඇවිදපු තාත්තා
සසරේ ගිමන පොලවේ යට ලැබුනද මගෙ තාත්තා

කටු මැටි පැලේ ඉළුකෙන් රැකවරණය සැදු තාත්තා
අවුවට සෙවන නැති මහ කළු ගල් වැටි බිදලපු තාත්තා
වේලක් නොකා අපෙකුස බත සරි කරවපු තාත්තා
රුක්අත්තන ලෑලි මත සුව සේ නිදි දෝ තාත්තා

ජීවන මගේ පහනින් ආලෝකය දුන් තාත්තා
කදුවැටි තලා නගරෙට මග සාදා දුන් තාත්තා
වෙහෙසක් නිවන දවසක් ගැන නොසිතූ අපෙ තාත්තා
සසරේ නවාතැන අග නිවනට ගියදෝ තාත්තා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *