සසරේ ගිමන පොලවේ යට ලැබුනද මගෙ තාත්තා

කන්දට වඩා අව් වැසි මැද දුක් උහුලපු තාත්තා කන්දට ගසා කුළු ගෙඩියෙන් බත සරි කල තාත්තා ලන්දට වැටී ගව් ගානක් දුර ඇවිදපු තාත්තා සසරේ ගිමන පොලවේ යට ලැබුනද මගෙ තාත්තා කටු මැටි පැලේ ඉළුකෙන් රැකවරණය සැදු තාත්තා අවුවට සෙවන නැති…