ආගමික

දහම් දීපයේ

දහම් දීපයේ

මේ දහම් දීපයේ බුදුන් වැඩ සිටිනවා ගමින් ගම දොරින් දොර දහම් හඩ ඇසෙනවා නිවන වෙත යන්න මග සග රුවන දෙසනවා දම් අසන අපි තාම සසරේම ඉන්නවා වදින්නට තෙරුවනට දහම් මග ඇරෙනවා උතුම් වූ නිවන් මග අප තවම සොයනවා

දැඩිමුණ්ඩ දෙවියනේ

දැඩිමුණ්ඩ දෙවියනේ

අලුත්නුවර නම් දරන්න ඔද තෙද බල පතුරුවන්න නඩේ අපව රැකල දෙන්න දේවත දැඩිමුණ්ඩ දෙවියනේ පූජා වට්ටිය තබන්න ඔබේ පිහිට අපට දෙන්න මෙපින් අරන් අප රකින්න දේවත දැඩිමුන්ඩ දෙවියනේ අළුත්නුවර වැඩ වෙසෙනා ඔද තෙද බල පතුරුවනා නිතැනින් පිහිටට වඩිනා දේවත දැඩිමුන්ඩ…