කාලීන

සමා වෙන්න අම්මේ දුක් දුන්නාට

සමා වෙන්න අම්මේ දුක් දුන්නාට

ඇග ලේ කිරට හරවා මට පෙව්වාට වස විස නැතිව රස ආහර කැව්වාට පුංචි සංදියේ මල් මෙන් හැදුවාට අම්මේ සමා දෙනු මත් කුඩු බිව්වාට සවනට ඔබේ ඔවදන් නොම ගත්තාට පාප මිතුරු මා නොමගට යැව්වාට හරි මග නොදැන මා වරදට බැදුනාට ආසයි…

අහෝ මිනිසුනේ කෝ නුඹ ගාව මිනිස්කම්

අහෝ මිනිසුනේ කෝ නුඹ ගාව මිනිස්කම්

එකෙක් මිනිසෙකු වුවත් නැත උගේ මිනිස්කම් උගේ නම ගෙනියන්න කෙරුවාට හපන්කම් ජීවිතේ රැකගන්න සතා වැර යොදනකම් මිනිසුනේ ඇයි සිතට නොආවේ මිනිස්කම් සතා තිරිසන් වුවත් නොකරන්න වෙනස්කම් සත්ව මනසට වඩා නුඹෙ මනස උසස්නම් නම ගන්න තැන ගන්න කෙරුවාට හපන්කම් අහෝ මිනිසුනේ…

දෙන්න දෙවියනි රැකවලා

දෙන්න දෙවියනි රැකවලා

විසල් අහසේ වලා වහින්නට මෙන් සැරසිලා මුහුදු රළ රලු වෙලා දියඹ අමුතුයි වෙස් වලා ගෙදර දොර හිස් වෙලා හඩයි දූ කුසගිනි වෙලා දියඹ වෙත ඵල නෙලා යා යුතුයි දැන් පිට වෙලා පුංචි සිත රිදවලා දෙනෙත් කදුලින් පුරවලා දියඹ වෙත යමි…