ගීත

අන්දර යායේ වැව් තාවල්ලේ

අන්දර යායේ වැව් තාවල්ලේ

“දොළේ දියයි මට කෙතේ නිලයි ගහ වැලේ මලයි මට අප්පච්චී” යනුවෙන් දරුවෙකුගේ හදතුල තම පියානන් කෙරෙහි නැගෙන අසීමිත ආදරය කුමාර ලියනගේ නම් ගීත රචකයා විසින් පද පෙළට අමුණා ගීතය රචනා කර ඇත. අන්දර යායේ වැව් තාවල්ලේ සක්මන් කරනා අප්පච්චී දොළේ…