පරිසරය

ගම් අසිරිය

ගම් අසිරිය

මහ කනදරාවට ගොම්මන් අදුර වැටී පුන් සද වැව් දියෙන් තම රුව බලන හැටී නැතිමුත් සිංහයෝ හෝ මේ කැලේ කොටී වට පිට බලයි මුව රෑනක් එකට ගැටී හිරු බැස ගිහින් ගොම්මන දැන් අදුර වෙතී පුන් සද එලිය වැව් දිය රන්වන් කරතී…