සමාජයීය

ගැලුවා කදුළු දෙනෙතින් මට නොදැනීම

ගැලුවා කදුළු දෙනෙතින් මට නොදැනීම

මහ කළු ගලට කුළු ගෙඩියෙන් තලලාම අපමණ දුකක් වින්දා නුඹ නොකියාම පිය සෙනෙහස විසල් බව සක්වල සේම දැනුනා මටත් පිය පදවිය ලද දාම මිරිවැඩි නොමැති පය පොලවේ ගැටිලාම දරු කුස පුරවමින් කුස ගිණි දරලාම ගිණියම් අවුවෙ දවසෙම වැඩ කරලාම නුඹෙ…

දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

තණ පලසකින් වෙන් වුන සමනල් යායේ සමනල් වියේ දරුවන් සතුටින් කෙලියේ දෙවියනි ඔබට මගැරුන දරුවෙක් ආයේ වැරහැලි කලිසමක් පමණයි ගත වූයේ මුව පිරි සිනාවෙන් දරුවන් සිටින තැන ප්‍රීතිය ඉපිල යන කෙලියේ යෙදෙන තැන එක් දරුවෙකුට දුක් පමණක් උරුම වුන ප්‍රීතිය…