දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

දරුවා යදී සිගමන් හද රිදුම් දී

තණ පලසකින් වෙන් වුන සමනල් යායේ සමනල් වියේ දරුවන් සතුටින් කෙලියේ දෙවියනි ඔබට මගැරුන දරුවෙක් ආයේ වැරහැලි කලිසමක් පමණයි ගත වූයේ මුව පිරි සිනාවෙන් දරුවන් සිටින තැන ප්‍රීතිය ඉපිල යන කෙලියේ යෙදෙන තැන එක් දරුවෙකුට දුක් පමණක් උරුම වුන ප්‍රීතිය…